MEET

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

ההפרדה הפיזית והמנטלית הקיימת בין ישראלים לפלסטינים מהווה חסם מהותי בדרך לפתרון הסכסוך. הפרדה זו מונעת יצירת מסגרת שתעזור לפיתוח של שותפויות דו-לאומיות בין ישראלים ופלסטינים. שותפות חשובה זו נחוצה על מנת לפתח מנהיגים אשר יהוו "סוכני שינוי" בחברות מהן באו, ויטפלו בעבודה משותפת בבעיות הדוחקות ששתי החברות מתמודדות עמן – בין אם יחד או לחוד.

מה העמותה עושה?

העמותה, בשיתוף עם אוניברסיטת MIT,  מפעילה תכנית לימוד תלת-שנתית משותפת לתלמידים מצטיינים מבטיחים, ישראליים ופלסטינים. במסגרת התכנית לומדים התלמידים תכנים במדעי המחשב, יזמות עסקית וכישורי מנהיגות, על מנת להוביל להגדלת המוביליות החברתית וליצירת שינוי מתמשך ומשמעותי בקהילות שלהם וביחסים בין המדינות.

מה עלה במחקר?

תוצאות המחקר מצביעות על כך שהתוכנית הצליחה להגשים כמה יעדים בדרגות משתנות של הצלחה. בפרט הפרמטרים בהם נצפה שינוי מובהק היו – מיומנויות מנהיגות בתלמידים, המיומנות בתחומי מדעי המחשב ויזמות ושינוי מסוים ברמת המוביליות החברתית בטווח הבינוני. מנגד, בטיפוח אקטיביזם חברתי וקידום שיתוף פעולה בין ישראלים ופלסטינים נמצא כי התכנית לא השיגה את מטרותיה באופן הרצוי. בשל אופי התכנית, צוות המחקר התקשה לחשב את יחסי העלות-אפקטיביות של התכנית במדדים השונים. הערכות גסות אך מפורטות ניתן למצוא במחקר המלא. 

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

כתכנית שפועלת לאורך תקופה ארוכה לכל מוטב, משקיעה MEET משאבים רבים של זמן וכסף בכל תלמיד המשתתף בה. בסך הכל העלות לתלמיד בתכנית התלת-שנתית עומדת על כ-46 אלף דולר. בהתאם לדיווחי MEET, שמירה והגדלת המימון תאפשר:  1. הגדלת מספר המשתתפים בתכנית, 2. הארכת משך התכנית ל-4 שנים, דבר שיאפשר להתמודד עם בעיות מורכבות יותר (בעלות של $9000 לסטודנט)  3. דיגיטציה של המעקב והמדידה של התכנית באופן שוטף. השופטים המליצו להשקיע בשיפור השפעת התוכנית בעתיד על חיזוק הקשרים והאינטגרציה בין המגזרים על מנת להתאים את השפעות התכנית לתיאוריית השינוי שבבסיסה

דבר העמותה

לא צויין

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.