תנאי שימוש

תני שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש

1. כללי

 1. אלטרואיזם אפקטיבי ישראל ע"ר (להלן: "המפעילה") היא עמותה ישראלית אשר מפעילה פורטלתרומות שכתובתו www.maximpact.org.il (להלן: "הפורטל" או: "אתר"). בפורטל זה מופיע מידע על פעילות עמותות וארגונים שונים (להן: "העמותות"), וכן אפשרות לתרום כסף לתמיכה בפעילות של עמותות מומלצות בארץ ובעולם. המידע המופיע בפורטל ואפשרות התרומה המוטמעת בו, נועדה לאפשר ליחידים ולארגונים (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים" או "אתה") להצע תרומות בעלות פוטנציאל אפקטיביות גבוה במיוחד וכן להעשיר את הידע שלהם בתחום של עשייה חברתית.

 2. השימוש בפורטל ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש המנויים להלן ("תנאי השימוש"). אם אתה או האפוטרופוס שלך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 3. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). 

 4. הפורטל מכיל מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) וכן עיצובים, עיבודים, עריכה ודרך הצגת התכנים באמצעות הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכן אמצעי מידע אחרים העומדים לרשות המשתמשים בפורטל בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות מכשירי קצה שונים. (להלן: "התכנים") האמור נוגע לתכנים הקיימים בפורטל כיום או שיהיו קיימים בו בעתיד.

 5. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם בעמותות, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות (להלן: "הסיווגים"). המפעילה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

 6. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של המפעילה הוא אסור.

 7. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

 8. המפעילה עשויה לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד במידה והמשתמשים נרשמו לשירות זה.

 9. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מפעם לפעם בהתאם לצרכי המפעילה ולדרישות מצד גורמים שונים. לפיכך יש לעיין בתנאי השימוש בטרם כל שימוש וביצוע פעולה באמצעות האתר.

 10. השימוש בלשון זכר יחיד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי ומשתמשות האתר.

2. ביצוע תרומות

 1. בפורטל מוצגת פעילותן של עמותות שונות אשר פועלות בארץ וברחבי העולם. העמותות אשר מוצגות בפורטל נבחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה. משתמש שברצונו לתרום תרומה כספית לתמיכה בפרויקט כלשהו (להלן: "התורם"), תועבר לחלונית תרומות ייעודית אשר דרכה ניתן לבצע את התרומות לתמיכה בפעילות של עמותה או עמותות לבחירתך.

 2. יובהר כי חלונית ומערכת הסליקה מופעלת על ידי ספק המשנה JGIVE (להלן: "ספק משנה"), וכל פעולה המתבצעת בחלונית זו לרבות כל המידע הנמסר בה, כולל פרטי תשלום, הינם תחת תנאי השימוש והאחריות של ספק המשנה, כמפורט בקישור זה https://www.jgive.com/solutions/terms-of-use והמפעילה לא נושאת באחריות בכל הנוגע לכך.

 3. למרות מאמציה של המפעילה להעביר את תרומת המשתמש לפעילות עמותה באמצעות הפורטל, במידה ולא ניתן לעשות זאת על פי כל דין ו/או מסיבה אחרת שבגינה נבצר מהמפעילה להעביר תרומה זו, המפעילה תעשה מאמץ ליצירת קשר עם המשתמש על מנת להחליט על השימוש בכספים שנתרמו, בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ובהתאם למגבלות של המפעילה. במקרה והמפעילה לא תצליח ליצור קשר עם המשתמש, המפעילה, לפי שיקול דעתה, תעביר את סכום התרומה למטרות דומות ככל שניתן לעמותה שנבחרה.

 4. המפעילה תעביר לעמותות את התרומות אשר ייתרמו באמצעות הפורטל מעת לעת, על פי שיקול דעת המפעילה ובכפוף לשיקולים ואילוצים הקשורים לצמצום עלות העברת הכספים לחו"ל, תיאום מול התכניות הנתמכות, דרישות מצד חברת הסליקה, ייעוץ עם מומחים וכדומה.  

 5. כל התרומות אשר ייתרמו באמצעות הפורטל לפעילות העמותות מיועדות לעמותות והמפעילה אינה רשאית לעשות כל שימוש אחר בכספים אלו, בכפוף לסעיף 2.3. (אי יכולת לתרום לעמותה) ולסעיף 4 (עמלות).

 6. קבלה על תרומה תונפק על ידי המפעילה באמצעות ספק המשנה באופן ממוחשב ואוטומטי בהתאם לחוק. 

 7. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים מראש לקבלת קבלות ממוחשבות ואלקטרוניות על תרומותיו דרך האתר ולא תהא לו שום טענה ו/או תביעה בעניין זה (על אף האמור, במידה והמשתמש מעוניין לקבל קבלת מקור בדואר – הוא נדרש לשלוח בקשה מסודרת לכתובת support@jgive.com).

 8. השימוש בפורטל, לרבות שימוש במידע ובחלונית התרומות הם באחריות המשתמש בלבד.

 9. המשתמש מבין ומאשר כי תרומתו בפועל מתבצעת לאלטרואיזם אפקטיבי ישראל ע"ר, וכי הינה כפופה למדיניות ביטול התרומות שלהלן (סעיף 3). 

 10. המשתמש מבין שאינו רשאי להשתמש בפורטל על מנת להעניק לו או לצדדים שלישיים כלשהם כספים או טובות הנאה אישיות או עקיפות על ידי מתן תרומה.

 11. המשתמש מבין ומסכים לכך כי למפעילה היכולת לאשר ו/או לא לאשר את העברת הכספים דרך הפורטל ובמידת הצורך לחסום העברת תרומה לעמותות מסוימות על פי כל דין.

 12. על תרומות שמבוצעות על ידי העברה בנקאית יחולו אותם הכללים בשינויים המחויבים לרבות כללי ביטול התרומה, ובתנאי שהתורם מילא פרטיו באופן מלא בטופס הייעודי לכך.

3. ביטול תרומות

 1. מדיניות ביטול תרומה – כל משתמש אשר ביצע תרומה באמצעות הפורטל, יהיה רשאי לפנות לספק המשנה בבקשה לשינוי פרטי החיוב או ביטול. ניתן לבטל תרומה זו, בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט ו/או ע“פ חוק הגנת הצרכן 1981 ותקנות ביטול עסקה הרלוונטיות. המפעילה תפעל לביצוע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם. המפעילה תבצע את השינוי המבוקש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי, במידה וחברת האשראי תחייב את המפעילה בעמלה בגין הפעולה, יחויב המשתמש בעמלה כאמור.

4. עמלות

 1. המפעילה שומרת לה את הזכות לגבות עמלות עבור שירות באתר ובמערכת התרומה לעמותות הפועלות בחו"ל, ככל שייגזרו עמלות כאלה אשר מקורן בסליקה, המרה למט"ח, העברת כספים לחו"ל או בתשלום לגורמי משנה הדרוש לשם העברת הכספים.

5. גלישה בפורטל

 1. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהמידע המתפרסם בפורטל משקף בהכרח את העמותות בכל רגע נתון וייתכנו מצבים בהם המידע שנמסר למפעילה על ידי העמותות אינו עומד בקנה אחד עם המציאות או שאיננו עדכני. למפעילה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למידע זה ולכל שימוש שיעשה בו על ידך.

 2. המפעילה לא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על התכנים בפורטל.

6. הגבלת אחריות של המפעילה ומי מטעמה

 1. המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי המפעילה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

 2. היה והמפעילה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 3. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת המפעילה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 4. המפעילה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המפעילה או אצל מי מספקיה.

 5. המפעילה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בקשר לכך.

7. קניין רוחני

 1. כל התכנים המצויים בפורטל, לרבות הנתונים והמידע בדפים השונים, הם רכושה הבלעדי של המפעילה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים בפורטל כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המפעילה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של המפעילה. זכויות היוצרים לרעיון שבבסיס הפורטל, לרבות עיצוב הפורטל, סימניו המסחריים וכן כל שימוש אשר ייחודי ובלעדי לפורטל, שמורות למפעילה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של המפעילה בכתב ומראש.

 2. התחייבות לשמור על קניין רוחני של צד שלישי – אנו מקפידים לשמור על כללי קניין רוחני של צדדים שלישיים. אנא דווח לנו אם ראית הפרה של זכויות קניין רוחני באתר.

8. הסכמה לשמור על כללי שימוש באתר

 1. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

 2. בנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של המפעילה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

  3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש המפעילה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

  4. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר, למעט שימוש סביר באתר ובדרכי הקשר המצויים בו.

  5. שימוש בתכני האתר להפצת "דואל זבל" (spam), פישינג, תכנים מטרידים וכיוצ"ב לגורמים אחרים.

  6. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה לאחור, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

  7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

  8. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעילה.

  9. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

  10. הפרעה בכל דרך אחרת, קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

  11. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

  12. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

  13. ביצוע פעולה אשר תגרום להופעתך ברשימות מעקב מקומיות או בינלאומיות לביצוע פעולת טרור, הלבנת הון, מתן שוחד או הופעה ברשימות מעקב אחרות, לרבות, בין היתר, OFAC, הרשימה המאוחדת של האיחוד האירופי והרשימה המאוחדת של OSFI ("רשימות מעקב").

 3. באחריותך לוודא כי כל שימוש אשר תעשה באתר, לרבות בחלונית התרומות, אינו עומד בניגוד לכל דין, כלל או התחייבות החלה עליך.

8. שונות

 המפעילה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

 1. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

 2. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של המפעילה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.מדיניות פרטיות

1. מדיניות פרטיות

1.1 מטרת חלק זה הוא להסביר לך בצורה שקופה מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך באמצעות גלישתך באתר האינטרנט בכתובת maximpact.org.il (״האתר״), באיזה אופן ישמש המידע, אופן גילוי המידע כפי שנמסר על ידך לצדדים שלישיים והשימוש ב-"עוגיות" או בקבצים או תגיות באתר האינטרנט. נשמח לענות על כל שאלה במייל maximumimpact@effective-altruism.org.il.

1.2 המפעילה מכבדת את פרטיותך. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אתה בוטח בנו ואנו מבינים שזו אחריות גדולה ומשקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך.

1.3 המפעילה מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים.

2. אישור המדיניות על ידי המשתמשת

שימושך באתר על ידי רישום, גלישה או כניסה לאתר מהווים אישור מצדך כי קראת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, וכי אתה מסכים לכך שהמפעילה תעשה שימוש במידע האישי שלך (מידע אודות אדם), לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע על פי תנאי מדיניות זו ועל פי המטרות המפורטות להלן. המידע המוחזק בידי המפעילה אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.

במידה שתמסרי למפעילה כל מידע אודות אדם אחר, עלייך להפנות את תשומת לבו של אדם זה כאמור למדיניות פרטיות זו.

לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע אישי, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מחלק מהשירותים באתר.

3. סוגי המידע הנאסף

3.1. הגדרות:

מידע אישי – הינו כל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם ו/או מידע אודות אדם מזוהה או הניתן לזיהוי; אדם הניתן לזיהוי הוא אדם אשר ניתן לזהותו בין במישרין ובין בצירוף עם נתונים נוספים שבידינו או שיש לנו גישה אליהם, לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר זיהוי, נתוני מיקום, או מידע על גורם הנוגע לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של אותו אדם.

מידע אנונימי – הנו מידע שאינו מאפשר למפעילה לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט כגון נתוני שימוש (usage data), במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.

3.2. מידע הנמסר מרצון: מידע הנמסר למפעילה מיוזמתך במהלך שימושך באתר הנאסף על ידינו.

תכתובות עם המפעילה – המפעילה עשויה לשמור תכתובות שנערכו בינך לבינה לצרכי ניהול ושיפור השירותים שאנו מספקים.

בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה ו/או לבקש את הסרתך על ידי שליחת בקשה באימייל לכתובת maximumimpact@effective-altruism.org.il

3.3 עוגיות (Cookies) ומשואות רשת (Web Beacons) – במטרה לאפשר שימוש בפונקציות מסוימות, אנו משתמשים בעוגיות בדפים שונים באתר האינטרנט שלנו, וכן בקבצים, אשר הינם מספקים חיצוניים (כמו גוגל) ובתגיות כגון JavaScript. בעקבות אינטראקציות שלך עם כפתורים והפניות לספקים חיצוניים (למשל לחיצה על "like" של פייסבוק) הספק עשוי לאסוף אודותיך מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של אותו ספק חיצוני.

עוגיות הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות במחשב שלך וקשורות למידע עליך. חלק מהעוגיות המשמשות אותנו יימחקו מהכונן הקשיח לאחר סיום גלישתך בדפדפן (עוגיות זמניות). וחלק מהעוגיות נשמרות בכונן הקשיח של מחשבך או של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, ומאפשרות לנו לזהות את מכשירך בביקורים עתידיים באתר האינטרנט שלנו (עוגיות קבועות – Persistent Cookies).

העוגיות יעקבו, בין היתר, אחר הקלקות ופעילות מקוונת.

מטעם זה, אתר האינטרנט מכיל עוגיות וקבצים מקומיים אחרים, על מנת להבדיל בינך ובין משתמשים אחרים. המפעילה רשאית להשתמש בעוגיות או בקובץ קונפיגורציה, המאוחסן בדפדפן או בכונן הקשיח של מחשבך או של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, על מנת להשיג מידע אודות שימושך הכללי באינטרנט. עוגיות וקבצים אחרים מכילים מידע המועבר למחשבך ו/או לכונן הקשיח במכשיר הטלפון הנייד שלך. הם מסייעים למפעילה לשפר את האתר ולספק שירות משופר ומותאם אישית. כמו כן הם מאפשרים למפעילה למנוע הונאות ו/או שימוש לרעה.

הבסיס החוקי לעיבוד המידע הנמצא בעוגיות ובקבצים או בתגיות אחרות מורכב מביצוע ההסכם עמך (על פיו עוגיות נחוצות כחלק מחוויית השימוש של הלקוח), או מהאינטרסים הלגיטימיים של המפעילה לאבטחת אתר האינטרנט שלה והצגתו באופן ידידותי למשתמש.

באפשרותך לחסום עוגיות באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, המאפשרות לך לסרב להצבת עוגיות באופן מלא או באופן חלקי. עם זאת, אם תבחרי הגדרות מחמירות מדי, עשויה לא להיות לך גישה לחלקים מסוימים באתר.

פונקציית ה-"עזרה" בתפריט במרבית הדפדפנים כוללת הסבר לגבי אופן מניעת קבלת עוגיות בדפדפן (באופן מלא או באופן חלקי), אופן מחיקת כל העוגיות שנאספו ואופן חסימת העוגיות עתידיות.

כמו כן, המפעילה עשויה לעשות שימוש באתר ובמיילים שלנו במשואות רשת בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. משואות רשת הן תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח עוגיות, לנטר את השימוש שלך באתר או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו.


4. כלי ניתוח מידע וטכנולוגית אינטרנט


אתר האינטרנט של המפעילה עושה שימוש במערכות ניתוח אינטרנטי לצורך ניטור, שיווק, פרסום ואחרות (כגון: Google Analytics). מערכות אלו חשופות למידע האנונימי בלבד ולא למידע האישי (כהגדרתם בסעיף 3.1 למדיניות הפרטיות).


Google Analytics – אנו משתמשים באתר בכלי שנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים באתר, באילו דפים מבקרים כאשר עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך באתר, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים בכתובת: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה בכתובת: https://policies.google.com/privacy. את יכולה ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים, בייחוד בקשר עם Google Analytics בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/partners/. את יכולה למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

המפעילה אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והמפעילה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.

5. שימוש ושיתוף מידע

5.1 – המפעילה תשתמש במידע האישי שלך אך ורק לצורך לשמו מסרת את המידע מיוזמתך. כמו כן, המפעילה עשויה גם לעשות שימוש במידע לצורך ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ולצורך ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

5.2 העברת מידע לגורמים שלישיים – אף על-פי שהמפעילה עושה מאמצים לשמור על פרטיותך, במקרה בו תדרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך באתר, המפעילה תעביר מידע לגורם שלישי רק במידה ונידרש לכך על-פי חוק.

כמו כן, ייתכן והמפעילה תעשה שימוש במידע האישי שלך במקרה ונאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין שלנו או של צד שלישי הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית, הגנה על בטיחותו של כל אדם או כדי למנוע מוות או נזק גופני קרוב, בתנאי שאנו סבורים כי אינטרס זה אינו מתבטל על ידי האינטרסים שלך או זכויות היסוד והחירויות הדורשות הגנה על הנתונים האישיים שלך.

בנוסף, ייתכן גם שהמפעילה תחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו ובשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל וכו'). כמו כן, המפעילה רשאית לשתף את המידע האישי שלך כנדרש להפעלה, תחזוקה ושיפור האתר.

5.3 קבלני משנה וספקי שירות – המפעילה עשוייה לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. 

6. אבטחת מידע 

המפעילה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

7. קישורים

שים לב שהפורטל עשוי לכלול קישורים שמובילים לאתרים אחרים. אתרים אלה עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נוהלי איסוף המידע או המדיניות של אתרי אינטרנט כאלה ו/או כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשי בקישורים ו/או שירותים אלה הינו באחריותך בלבד.

8. זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. בכוונתנו לאסוף רק מידע אמין ונכון, ואם הנך חושב כי יש בידינו מידע שאינו שלם או נכון, או בכל שאלה שיש בנוגע למדיניות הפרטיות והשימוש במידע אישי, אנו מעודדים אותך לפנות אלינו בכתובת: maximumimpact@effective-altruism.org.il . 

9. דין ומקום שיפוט

על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך.

דילוג לתוכן