תנאי שימוש

תני שימוש באתר

1. כללי

 1. אלטרואיזם אפקטיבי ישראל ע"ר ("המפעילה") מפעילה את האתר שכתובתו www.maximpact.org.il ("אתר").

 2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש").

 3. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין המפעילה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש").

 4. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 5. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע לעמותות שונות ("התכנים") ("האתרים המקושרים") ("השירותים").

 6. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם בעמותה ו/או בעמותות אשר מוצגות באתר ("עמותות"), לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). המפעילה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

 7. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של המפעילה הינו אסור.

 8. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

 9. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד במידה והמשתמש נרשם לשירות זה.

 10. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

2. ביצוע תרומות

 1. המפעילה מציגה ועורכת השוואה באתר בין העמותות השונות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה. כאשר בעת בחירה בתרומה כלשהי, תועבר לפורטל התרומות של Maximum Impact אשר דרכו ניתן לבצע התרומות (חד פעמיות או קבועות), בהתאם לבחירתך, באמצעות אמצעי התשלום שלך.

 2. יובהר כי עמוד התשלום והסליקה מופעלת על ידי ספק משנה JGIVE ("ספק משנה"), וכל המתבצע בעמוד זה וכל המידע הנמסר, כולל פרטי תשלום, הינו תחת תנאי השימוש והאחריות של ספק המשנה, והמפעילה לא נושאת באחריות.

 3. כל העמותות שניתן לתמוך בהן באמצעות Maximum Impact מקבלות את התשלום בתמורה עבור ביצוע מחקר עלות-אפקטיביות ופרסומה ברבים. כל העמותות שמופיעות באתר ביצעו מחקר מעמיק ופרסמו אותה באתר.

 4. למרות מאמציה של המפעילה לייעד את תרומתו כמבוקש, במידה ולא ניתן לעשות זאת על פי כל דין ו/או מסיבה אחרת שבגינה נבצר מלממש את המלצת התורם, המפעילה לא תישא בכל אחריות. המפעילה, לפי שיקול דעתה, תייעד את התרומה למטרות דומות ככל שניתן. 

 5. התרומות אשר ייתרמו באמצעות פורטל Maximum Impact ייגבו ויועברו לעמותות מעת לעת, על פי שיקול דעת המפעילה. 

 6. המפעילה תבצע הכפלת תרומות בתום קמפיין הכפלת התרומות ("הקמפיין") אשר יחול בין התאריכים 18.7.23-19.9.23)

 7. . סכום הכפלת התרומות מוגבל ל-100,000 ש"ח בסה"כ ("הסכום הייעודי") אשר יחולקו בין העמותות המשתתפות לפי שיעור התרומות שגייסה כל עמותה ביחס לסכום הגיוס הכולל. (למשל: אם עמותה מסוימת גייסה באמצעות הפורטל 20% מסך הכסף שגויס בתקופת קמפיין, עמותה זו תקבל 20% מהסכום היידועי ש"ח מהמפעילה). 

 8. קבלה על תרומה תונפק ישירות ע"י ספק המשנה עבור המפעילה באופן ממוחשב ואוטומטי. 

 9. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מסכים מראש לקבלת קבלות ממוחשבות ואלקטרוניות על תרומותיו דרך האתר ולא תהא לו שום טענה ו/או תביעה בעניין זה (במידה והמשתמש מעוניין לקבל קבלת מקור בדואר – הוא נדרש לשלוח בקשה מסודרת לכתובת support@jgive.com).

 10. השימוש בשירות ביצוע התרומות והשוואת המידע הינו בהתאם לתנאי השימוש ובאחריות הגולש בלבד.

 11. במידה והמשתמש החליט לתרום למפעילה לטובת המשך פעילות האתר ותכנית מקסימום אימפקט, המשתמש מבין ומאשר כי תרומתו בפועל מתבצעת לאלטרואיזם אפקטיבי ישראל ע"ר, וכי הינה בלתי חוזרת. 

 12. המשתמש מבין שאינו רשאי להשתמש בפלטפורמת Maximum Impact על מנת להעניק לו או לצדדים קשורים כלשהם כספים או טובות הנאה אישיות או עקיפות על ידי מתן תרומה.

 13. המשתמש מבין ומסכים לכך כי למפעילה היכולת לאשר ו/או לא לאשר את העברת הכספים דרך הפלטפורמה ובמידת הצורך לחסום העברת תמורה לעמותות מסוימות על פי כל דין.

 14. משתמשים המעוניינים לתרום ולקבל זיכוי מס ממדינות: ארה"ב, קנדה או אנגליה, יכולות לבצע תרומה בפלטפורמה באמצעות תרומה לעמותות השותפות של ספק המשנה JGIVE במדינות אלו בהתאם לנהלים הקיימים. עמלה עבור תרומות אלו שונה מעמלות הפלטפורמה וניתן לקבל מידע על כך גם ישירות מהעמותות השותפות. לפירוט נוסף ניתן לעיין בתנאי השימוש של JGIVE באנגלית.

3. ביטול תרומות

 1. מדיניות ביטול תרומה / עסקה: כל תורם אשר ביצע תרומה, במטבע השקל, באתר יהיה רשאי לפנות לספק המשנה JGIVE (להלן "הספק המשנה") בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/או ביטול העסקה. ניתן לבטל תרומה זו, בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט ו/או ע“פ חוק הגנת הצרכן 1981 ותקנות ביטול עסקה הרלוונטיות. המפעילה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. המפעילה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם.

4. עמלות

 1. המפעילה לא גובה עמלות עבור שירות באתר ובמערכת התרומה. כל העמלות אשר כרוכים בסליקה ובתשלום לגורמי משנה נישאות על ידי המפעילה.

5. גלישה באתר

 1. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהמידע המתפרסם באתר משקף בהכרח את העמותות בכל רגע נתון וייתכנו מצבים אשר בהם המידע שנמסר למפעילה על ידי העמותות אינו עומד בקנה אחד עם המציאות או שאיננו עדכני. למפעילה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למידע זה ולכל שימוש שיעשה בו על ידך.

 2. המפעילה לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המידע המופיע באתר לבין מצבן בפועל של העמותות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג הנ"ל.

 3. תוצאות החיפוש והמדדים המוצגים באתר מוצגים על ידי מנגנון אוטומטי ממוחשב של האתר, ונמסרים למפעילה על-ידי צדדים שלישיים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של המפעילה. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש ו/או השוואת עמותות, נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין למפעילה כל שליטה. מידע ונתונים אלה הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין למפעילה כל שליטה עליהם ו/או אחריות לתוכנם, לנכונותם או למהימנותם, לרבות לפרטים על אודות הצד השלישי, מהות או השירותים המסופקים על-ידו וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי.

6. הגבלת אחריות של המפעילה ומי מטעמה

 1. המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי המפעילה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

 2. היה והמפעילה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 3. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת המפעילה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 4. המפעילה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המפעילה או אצל מי מספקיה.

 5. המפעילה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בקשר לכך.

7. קניין רוחני

 1. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של המפעילה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המפעילה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של המפעילה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילה, שמורים למפעילה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של המפעילה בכתב ומראש.

8. הסכמה לתנאי השימוש באתר

 1. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

 2. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של המפעילה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

  3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש המפעילה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

  4. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

  5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

  6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

  7. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעילה.

  8. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

  9. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

  10. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

  11. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

  12. ביצוע פעולה אשר תגרום להופעתך ברשימות מעקב מקומיות או בינלאומיות לביצוע פעולת טרור, הלבנת הון, מתן שוחד או הופעה ברשימות מעקב אחרות, לרבות, בין היתר, OFAC, הרשימה המאוחדת של האיחוד האירופי והרשימה המאוחדת של OSFI ("רשימות מעקב").

8. שונות

 

 1. המפעילה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

 2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

 3. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של המפעילה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

קמפיין הכפלת תרומות

אנו נכפיל את כל התרומות שמתבצעות באתר עד לתאריך ה-19.9, עד סכום של 100,000 ש"ח. מוזמנים ללמוד עוד על עמותות ותרומות אפקטיבות, לעיין במחקרים של העמותות שהשתתפו בתכנית המחקר, ולתמוך באלו שהרשימו אתכם.